คณะกรรมการบริษัท

ชาตรี เรืองพัฒนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กมล ชื่นสุขเกษมกุล

กรรมการผู้จัดการ

กัลยา ชื่นสุขเกษมกุล

กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอ็ม.ออโต้ โปรเจ็ค

อำนาจ จันดาหาร

ผู้จัดการทั่วไป
บจก.มณฑล ไทร์ เซอร์วิส

ณฐพงศ์ เศรษฐชาตนันท์

ผู้จัดการฝ่ายขายยาง
บจก.มณฑลพัฒนา(1994)

สมสุข สีประเสริฐ

ผู้จัดการฝ่ายขายยาง
บจก.เอ็ม.ออโต้ โปรเจ็ค

พลอยวรรณ บัวชุม

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก.มณฑลพัฒนา(1994)

ธีรกานต์ ซุยสียา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
บจก.มณฑลพัฒนา(1994)

รัชนีพร พงษ์สุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
บจก.มณฑลพัฒนา(1994)

รัตนาภรณ์ ชิตตะเสน

ฝ่ายบุคคลและไอที
บจก.มณฑลพัฒนา(1994)