28 พฤษภาคม วันครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการหอการค้า สักการะศาลพระพรหม เสริมสิริมงคลต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 17 ไหว้สักการะศาลพระพรหม ประจำหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นกำลังใจในการดำเนินงานของหอการค้าเพื่อประโยชน์สมาชิก และส่วนรวม รวมทั้งในโอกาสครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 28 พฤษภาคมของทุกปี

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นองค์กรของสถาบันนักธุรกิจเอกชนเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ การเงิน การอุตสาหกรรม มีผู้ร่วมในการจัดตั้งอาทิ นายสมชัย ไกรครุฑรี, นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย, นายวิบูลย์ แช่มชื่น, นายสวัสดิ์ ผดุงมาตย์วรกุล, นายเจษฎา เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ฯลฯ

โดยเฉพาะนายศิริ คูสกุล ถือได้ว่าเป็นผู้ซึ่งเริ่มจุดประกายให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรฯ รวมตัวกันจัดตั้งองค์กรเอกชนตามนโยบายของรัฐในสมัยนั้น และได้มีการประชุมเพื่อจัดตั้งหอการค้าฯ และที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการเลขานุการก่อตั้ง ดำเนินงานประสานงาน ก่อนจะมีการยื่นขอจดทะเบียน โดยคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งได้มอบหมายให้ กรรมการจำนวน 5 ท่าน เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนหอการค้าต่อพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 1. นายปราโมทย์ ยงพงศา หจก.ไทยอุดม 2.นายมณฑล เรืองพัฒนา หจก.มณฑลหล่อยาง 3. นายเพ็ง อาวัชราการ บริษัท อุดรเงินแชร์ จำกัด 4. นายสมคูณ หอบรรลือกิจหจก.สมคูณพืชผล 5. นายวรวุฒิ ศรีหล่มสัก บริษัท เรืองอุทัย จำกัด
คณะกรรมการได้ยื่นคำขอนุญาตจัดตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2527 ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านต่าง ๆ ในจังหวัดอุดรธานี และมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางสังคม เช่นเป็นผู้นำสโมสรลูกเสือ สโมสรโรตารี สโมสรไลออนส์ เป็นต้น เมื่อรวบรวมสมาชิกได้ประมาณ 100 คน และผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัด ได้อนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527

จึงนับได้ว่าหอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527 โดย นายพิชัย รัตตกุล เป็นประธานในพิธีเปิด สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ 53-54 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ตรงข้ามสวนศรีเมือง และในปีที่ก่อตั้งรวบรวมสมาชิกได้ทั้งหมด 121 คน ประธานก่อตั้งคือ นายปราโมทย์ ยงพงศา สถานการณ์ในขณะนั้น เป็นการสร้างรูปแบบขององค์กรขึ้นใหม่ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความเข้าใจในแนวทางของหอการค้าฯ ได้รับคำปรึกษาจากสภาหอการค้าไทย และเงินสนับสนุนเพียง 20,000 บาท ผู้ที่เป็นประธานหอการค้า จึงเป็นผู้ที่เสียสละมากที่สุด และได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมก่อตั้งในฐานะที่มีอาวุโสสูงสุด

หอการค้าฯ ได้จัดหาทุน เพื่อสร้างสำนักงานหอการค้าเป็นของตนเอง และได้พื้นที่จัดสร้างคือ พื้นที่ของกรมธนารักษ์ บริเวณถนนรอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ 1 ถ.รอบเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี ตามเจตนารมย์ของคณะกรรมการสมัยก่อน ๆ ที่ได้วางนโยบายไว้ และผ่านการบริหารงานโดยประธานและคณะกรรมการบริหารหอการค้ามาถึง 17 สมัย และก้าวสู่ 33 ปี แห่งการบริหารงานของ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 

คัดเนื้อข่าวส่วนหนึ่งจาก::http://udonechamber.com (คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่)
ข่าว ณ วันที่ 27 มีนาคม 2551