ข้อ 1: วัตถุประสงค์

ประกาศนี้มีขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของไทร์พลัสในการจัดทำเว็บไซต์ www.monthol.com รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์

การเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์ www.monthol.comต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศนี้ โดยไทร์พลัสสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขได้ ตามที่เห็นสมควร

ไทร์พลัสถือว่าท่านได้ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อท่านได้เปิดเข้าชมและได้ใช้งานเว็บไซต์ www.monthol.com ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ขอความกรุณาให้ท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 ข้อ 2: การเข้าชมเว็บไซต์

เว็บไซต์ นี้เปิดให้เข้าชมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทร์พลัสเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของระบบ การบำรุงรักษา การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย หรือเหตุผลทางเทคนิคอื่นใด โดยไทร์พลัสจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุเหล่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบจากเหตุดังกล่าวที่มีต่อผู้เข้าชมและใช้งาน เว็บไซด์นี้แต่ประการใด

 

ข้อ 3 : ลิขสิทธิ์ – ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลที่ปรากฎหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ www.monthol.com เช่น ข้อความ เสียง ภาพประกอบ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายทางการค้า ฯลฯ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทาง ปัญญา โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของไทร์พลัสแต่เพียงผู้เดียว

การ ทำสำเนา การทำซ้ำ การนำไปแสดง การดัดแปลง การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือการเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึงการคัดลอกข้อมูลบางส่วน หรือการนำข้อมูลมาใช้ซ้ำไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เว้นแต่เป็นการคัดลอกลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานส่วนตัวของ ท่านเอง อันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า

ไทร์ พลัสสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และไทร์พลัสไม่รับประกันในความถูก ต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยท่านไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ตอบแทนหรือค่า สินไหมทดแทนจากการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์นี้

ข้อมูล และรูปภาพที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของไทร์พลัส (© 1997 – 2002 ไทร์พลัส) หรือของพันธมิตรของไทร์พลัส นอกจากนี้ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ได้จดทะเบียนแล้ว

 

ข้อ 4 : การใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์

ท่านจะ ต้องไม่นำข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ไปทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ จัดพิมพ์ ดาวน์โหลด ลงประกาศ แสดง ส่งต่อ หรือเผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง เว้นแต่เป็นการบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานส่วนตัว ของท่านเอง อันไม่ใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า

การ แก้ไขหรือดัดแปลงข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทร์พลัสและของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ข้อมูลเหล่านั้น

 

ข้อ 5: จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ ท่านต้องการติดต่อกับไทร์พลัสโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่านใช้แบบฟอร์มสำหรับการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดไว้ให้ในเว็บไซต์ www.monthol.com

ขอ ความกรุณาให้ท่านอ่านนโยบายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านล่างอย่าง ละเอียด เพื่อท่านได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของไทร์พลัส

ข้อ 6 : การจำกัดความรับผิดชอบ

ไทร์พลัสจะพยายามดูแลและปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ให้ทันสมัยและถูกต้องที่สุด  

ไทร์พลัสได้จัดทำและนำเสนอข้อมูลในเว็บไซต์ www.monthol.comในลักษณะ “เห็นประจักษ์” ซึ่งท่านจะต้องประเมินความเสี่ยงและรับความเสี่ยงในการเข้าชมและใช้งาน เว็บไซต์นี้ด้วยตัวท่านเอง โดยไทร์พลัสจะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซด์นี้ทั้งสิ้น

ไทร์ พลัสไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันทางการค้า หรือการรับประกันความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ของเว็บไซต์นี้ ของไทร์พลัส หรือของผลิตภัณฑ์ใดๆ   รวมถึงความประมาทเลินเล่อใดๆ โดยไทร์พลัสไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลมาจากการเข้าชมหรือการใช้เว็บไซต์นี้ หรือการที่ ท่านไม่สามารถเข้าชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของไทร์พลัสที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็น ข้อมูลทั่วไป  การเลือกขนาดและประเภทของยางรถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการ และสภาพการใช้งาน จะต้องพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น พื้นที่ที่จะนำรถยนต์ไปใช้งาน อายุและสภาพของรถยนต์ รวมทั้งวิสัยการขับขี่ของผู้ขับขี่รถยนต์แต่ละคัน ดังนั้น ขอให้ท่านขอคำแนะนำในการเลือกขนาดและประเภทของยางรถยนต์จากผู้แทนไทร์พลัส เพื่อที่ท่านจะได้ซื้อยางรถยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพการใช้งาน ของรถยนต์ของท่าน

 

ไทร์ พลัสไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านอัน เนื่องมาจากการแพร่กระจายของไวรัสหรือการคุกคามทางคอมพิวเตอร์อื่นใด

 

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล

 

ข้อ 1: การจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

เว็บไซต์นี้จะทำการบันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่อยู่ IP และช่วงเวลาการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานเว็บไซด์ เช่น ระยะเวลาการเข้าใช้เว็บไซต์และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ เท่านั้น

 

เว็บเซิร์ฟเวอร์จะบันทึกและจัดเก็บ ข้อมูลดังกล่าวเอาไว้ และไทร์พลัสจะนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการบริหารจัดการระบบของเว็บไซด์ รวมทั้งนำ สถิติเหล่านั้นมาใช้ประเมินผลการเข้าชมเว็บไซด์ และเพื่อจัดทำสถิติสำหรับให้ไทร์พลัสใช้ประเมินการใช้เว็บไซต์

 

เว็บไซต์ใช้โปรแกรมคุกกี้ในการจัด เก็บข้อมูลการเข้าใช้เว็บไซด์นี้ลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านและเพื่อจัดเก็บ ข้อมูลที่ชื่นชอบและข้อมูลในช่วงเวลาการใช้เว็บไซต์ ประสบการณ์ของท่านเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้อาจด้อยค่าลงถ้าท่านไม่สามารถทำให้โปรแกรมคุกกี้จัดเก็บ ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของท่านได้

 

ข้อ 2: ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ท่านอาจได้รับการสอบถามข้อมูลส่วน บุคคลของท่านจากทางเว็บไซด์ เช่น อีเมล์ ในกรณีที่ท่านสอบถามข้อมูลจากไทร์พลัสผ่านทางเว็บไซด์นี้ หรือในกรณีที่ท่านแสดงความประสงค์ที่จะขอรับประโยชน์จากบริการพิเศษหรือ จากรายการส่งเสริมการขายจากไทร์พลัสผ่านทางเว็บไซด์นี้ โดยไทร์พลัสจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้นทั้งนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ไทร์พลัสจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาอย่าแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เว็บไซด์นี้

 

ไทร์พลัสอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านแก่บุคคลภายนอกที่เป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการแก่ไท ร์พลัส โดยผู้จำหน่ายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการเหล่านั้นได้เข้าทำสัญญากับไทร์ พลัสที่จะผู้จำหน่ายสินค้าหรือเป็นผู้ให้บริการเหล่านั้นจะใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับมอบ หมายหรือว่าจ้างจากไทร์พลัสเท่านั้น

 

ไทร์พลัสจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายบ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลิตภัณฑ์ของไทร์พลัส

 

ไทร์พลัสถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของไทร์พลัสเมื่อท่านได้เปิดเข้าชมและได้ใช้งานเว็บไซต์ www.monthol.com ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ขอความกรุณาให้ท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้

 

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลนี้มีผลผูกพันเฉพาะเว็บไซต์ของไทร์พลัส www.monthol.com เท่านั้น การเชื่อมโยงใดๆ จากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นไม่อยู่ภายใต้นโยบายนี้

 

ข้อ 3: การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคล

 

หากท่านประสงค์จะเข้าดู แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อไทร์พลัสทางเว็บไซต์นี้เพื่อทำการนัดหมายต่อไป

 

ข้อ 4: การถอนชื่อของท่าน

 

หากท่านประสงค์จะถอนชื่อของท่านออก จากรายชื่อผู้รับจดหมายและข้อมูลจากไทร์พลัส และไม่ประสงค์ที่จะได้รับการติดต่อจากไทร์พลัสเกี่ยวกับบริการพิเศษหรือ รายการส่งเสริมการขายในอนาคตและกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆกรุณาติดต่อไทร์พลัส โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไทร์พลัสจะทำการถอนชื่อของท่านภายใน 14 วัน